• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/08/17 ساعت 20:10

  رهبران سازمانی که:
  شجاعانه و با تعقل کم، اقدام میکنند، از ۲٪ از جامعه‌ی رهبران سازمانها بهترند.
  آنها که با تعقل کافی اما با شجاعت کمتر، اقدام میکنند، احتمالا از ۳٪ بهترند.
  معجزه: آنها که این دو را با هم دارند، از «۹۶٪» بهتر هستند.
  ترکیب شایستگی‌ها معجزه میکند.
  @ZengerFolkman