• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/17 ساعت 21:12

    ضعف و درد در دست‌ها و پاها، سردرد و کمی سرگیجه و خستگی و بی‌حالی. کرونا دارم؟