• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/16 ساعت 19:55

    بعضی آدما انقدر خوش‌صحبت و با انرژی هستند که آدم کیف می‌کنه از صحبت کردن باهاشون. دمتون گرم@aydindaryan
    @helia_ghavimi