• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/16 ساعت 21:04

    یک بار برای همیشه. دیگه قاطی نکنید لطفا!
    مصدقی‌ها شبیه گاون. اکی؟ https://twitter.com/mbtgi/status/۱۳۲۴۷۶۴۵۱۲۰۸۰۳۰۲۰۸۱…