• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/13 ساعت 21:58

    منشن‌های توییت آقای مفتاح را بخوانید.
    خودشان هم کاش بخوانند.
    دروغ‌گو! شصت و سه درصدت کو؟