• مرتضی طلایی   mortezatalai@

    1399/08/13 ساعت 18:16

    خجسته باد میلاد پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) که از بدو تولد پربرکتشان تا به امروز مکر مستکبران جهان از ابوسفیان تامکرون را به خودشان بازگرداند و هیبت آنهارا شکست تابه ما وعده خدا را نشان دهند که
    ((ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین))
    #ProphetMuhammad