• ابوالفضل ابوترابی   abotoraby@

    1399/08/13 ساعت 13:32

    ضمن محکومیت اقدام تروریستی اتریش
    آیا وقت آن نرسیده که کشورهای مسلمان جهان بیدار شوند و با #وحدت خود، چهره حامیان اصلی تروریستهای اسلام نما را به جهانیان معرفی، و از صفحه روزگار محوشان کنند؟

    #ProphetMuhammad