• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1399/08/12 ساعت 16:37

    #آزار_جنسی در ایران در محیط‌ رسانه‌ای، بین هنرمندان و.. به‌قطعیت کمتر از دیگر محیط‌هاست هرچند تاکنون روایت‌های آزار درباره این محیط‌ها بوده‌است‌؛ یکی به دلیل آگاهی این افراد با تعریف آزار و دیگری جسارت انتشار.

    ماجرا زمانی به جامعه ایران کمک می‌کند که دیگر بخش‌ها را دربربگیرد/۱