• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/12 ساعت 21:56

    ما یک ریاست جمهوری به یک سردار بدهکاریم.
    بدهی‌مان را ۱۴۰۰ ادا می‌کنیم؟