• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/09 ساعت 00:14

    آقای احدیان که شرایط شغلی و نان و آبش ایجاب می‌کند که این‌طور خودش را به آن راه بزند.
    ولی بدانید تا زمانی که امثال کاپیتان #قالیباف توی این مملکت کاره‌ای هستند اقتصاد و معیشت و زندگی‌مان گروگان است در دست امثال ایشان و البته به همت کسانی چون همین بنده‌ی خدای بادمجان دور قاب چین!