• امید حلالی   OmidHelali@

    1399/08/08 ساعت 14:25

    سایر جریان‌های خردتر اجتماعی مثل جنبش فمنیستی یا قومی … می‌توانند جرقه هایی ایجاد کرده که خرمن انبوه و خشک فرودستان را به اشتعال وادارد مانند ماجرای #دختر_آبادان
    جریان‌های کوچک‌تر، مقوم جنبش فرودستانند که البته فاقد عقل پیش ران و منسجم است و اعتراض به همه چیز در آن اصل است.