• هنوز که هنوز است موسیقی فیلم سینمایی محمدرسول الله با هنر موریس ژار، موزیسین فرانسوی زنده است.
    فرانسه با شش میلیون مسلمان، قلب تپنده اسلام در اروپا است هر چند ماکرین (مکرکنندگان) نخواهند.

    #به_عشق_محمد

    #MuhammadForAll