• حامد حسینی پناه کرمانی   H_Hoseini_Panah@

    1399/08/05 ساعت 02:33

    خوشبختانه با روشنگری خبر ۲۰:۳۰ متوجه شدیم #مهرداد_سپهری بدلیل اعتیاد داشتن و فحاشی کردن حقش بوده با شوکر و اسپری فلفل با دست بسته تا سرحد مرگ تنبیه بشه. همونطوری که #دختر_آبادان تنبیه شد. تازه مرحوم شانس آورد که نبود وگرنه امشب ازش اعتراف تلویزیونی هم پخش می‌شد.