• علیرضا خوشبخت   khoshbakht_a@

    1399/08/04 ساعت 11:22

    خشونت علیه #مهرداد_سپهری و #دختر_آبادانی سیستماتیک نیست؟
    بسیار خوب، امکان دسترسی رسانه‌ها به متهمین، شاکیان و خانواده متوفی را فراهم کنید، اجازه کار میدانی به خبرنگاران بدهید تا با شاهدان صحبت کنند، روند رسیدگی قضایی را شفاف و دادگاه را علنی برگزار کنید ….
    نمی کنید، چون …..