• سعید سمیعی   drsinsin@

    1399/08/04 ساعت 16:18

    آرشه بر روی سیمهای ساز برای کوک کردن و نواختن کشیده میشود.#دختر_آبادانی ،#مهرداد_سپهری و تک اتفاقاتی که بصورت ویژه این روزها می‌افتند همان صدای کوک کردن است.باید امیدوار بود که نوازنده میتواند این ساز را مدیریت کند وگرنه بوی اتفاقات فاجعه باری در کشور به مشام میرسد