• علاقه مسئولان برای ارائه تکذیب یا توجیه یک مسئله فراگیر در قالب ویدئو قابل توجهه. تصور میکنند چون بین قالب‌های ارائه اطلاعات درباره رویداد، ویدئو نزدیک‌ترین قالب به خود رویداد هست، در نتیجه قابل باور هم خواهد بود. ولیکن زرشک، فلذا جمع کنید کاسه کوزه تون رو. #دختر_آبادانی