• مهدی ابراهیمی   Mehdi_ebrahimi_@

    1399/08/02 ساعت 05:28

    آخرین خبر درباره #دختر_آبادانی مامورحراست الان درزندان است البته نمیدانم چرا برخی سعی دارند اصرارکنند اوبازداشت نشده است.دوستان مامورحراست نه مامور پلیس است نه ماموریک ارگان نظامی.یک کارمنداست که درواقع نگهبان ورودی مجتمع‌های مسکونی است پس فشاری برای بازداشت نشدن او وجود ندارد.