• بیش از همه از خودم متنفرم. کل کنشگرایی اجتماعی ما شده است یک هشتگ آبکی که انگار بیشتر به خودنمایی می‌ماند که هی فلانی منم هستم. عکس‌های #دختر_آبادان را نتوانستم نگاه کنم. این آخر سقوط است.
    جنوب زیبای ما پر شده از خشونت و مرگ و خودکشی … جایی که مردمانش روی ثروت نفت راه می‌روند.