• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/02 ساعت 08:45

    راستی دیدید خبری از دلقک‌بازی چینی‌ها و همدردی‌شون با ایران در اوج تلفات کرونا نیست، سفیر گستاخ چین هم خفقان گرفته. کرونا را انداختند به جان دنیا و با چهارتا ویدیوی تیک‌تاک دیپلماسی عمومی کردن و تمام.