• اولین «اظهارات» دختر آبادانی را بیرون دادند و طبق روال همه موضوعات در چند سال گذشته: مردم به رسانه‌های خارجی و شایعات اعتنا نکنند.
    #دختر_آبادانی