• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/02 ساعت 00:33

    این کنایه جنسیتی برای من توهین یا تخفیف نیست، ضعیفه دانستن زنان است.