• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/02 ساعت 07:28

    این‌بار بایدن خیلی بهتر بود دفعه پیش ترامپ او را فلج کرده بود، در مجموع نکته‌ای در مناظره به نظر نیامد که تاثیر کارسازی روی مخاطب داشته باشد دو طرف در تیپ شناخته شده با پیام‌های خود ظاهر شدند. الی اینکه بایدن موفق شد دروغ ترامپ در مورد بیمه درمانی را بخوبی بشکافد.
    #Election۲۰۲۰