• الهام نداف   elhamnadaf@

    1399/08/02 ساعت 02:33

    به یاد آورید که ما بیش از کفش‌هامان کشور عوض کردیم
    و میدان‌های جنگ طبقاتی را با یأس پشت سر گذاشتیم
    آنجا که «ستم» بود و «اعتراضی» نبود …

    #دختر_آبادان