• ما که رگ گردنمان برای #دختر_آبادانی باد می‌کند (و به درستی فریاد می‌زنیم) برای دست درازی بیگانه باید چه‌ها کنیم؟
    -تصویر آنچه آمریکایی‌ها با عراق و افغانستان کردند، در ذهنم رژه میرود
    -نمی شود مدافع حمله بیگانه به کشور باشی و از مظلومیت دختر آبادانی بنویسی