• در واقع ایده پشت این کار توجه دادن و حساس کردن ذهن و دیده آدم‌ها نسبت به این ناهنجاری است. اینکه در برابر هرگونه خشونت و آزاری بخصوص علیه #زنان نه تنها بی‌تفاوت یا نظاره‌گر منفعل نباشیم بلکه در برابر آن ایستادگی کنیم.
    #دختر_آبادان