• دو زن و یک مرد، آنطور که دیده می‌شود، زنی را به دلایلی که هنوز صحت گفته‌ها را نمی‌دانم کتک زده‌اند که البته نباید می‌زدند و بابت همه زخم‌هایی که ایجاد کردند، متهم خواهند بود؛ اما آن نابکار کثیف، مامور حراست، می‌ترسم از دست قانون فرار کند؛ هم او که دست درازی می‌کند. #دختر_آبادان