• آنچه که در فقره #دختر_آبادان مایه رنج بیشتر شده تلاش برخی برای «عادی سازی» یا نرمالیزاسیون آن رخداد غیرانسانی است. برخی نانشان در این رذالت‌هاست؛ در پایمال سازی حق.