• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/01 ساعت 20:24

    به مراکز آموزشی( به طور کلی انواع آموزش در سطوح مختلف) برای انعطاف و تطابق با شرایط کرونا از صفر تا ۱۰۰ چند می‌دهید؟
    - رای براساس تجربه شخصی نه شنیده‌ها