• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1399/08/01 ساعت 22:41

    اینقدر از آن ناانسان آدمهای اطرافش عصبانی هستم که قابل توضیح نیست! کلی فحش تو مغزم چرخ میزنه! سعی میکنم نیمی از فحش‌ها را برای خودم و همه کسانی که پس‌فردا این ماجرا را هم #فراموش میکنند کنار بگذارم.
    #دختر_آبادان