• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/08/01 ساعت 23:48

    انگار پشت کله‌ی ما هفت‌تیر گذاشتن که با هر موضوع آزاردهنده‌ای درگیر بشویم.
    مراقب کنیم از روح و آرامش خود.