• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

    1399/08/01 ساعت 23:59

    این کشور اگر مسئول عاقل داشت به مردم می‌گفت ما در آبان سال قبل اشتباه کردیم. سعی می‌کنیم اشتباه‌مان را جبران کنیم. ما را کمک کنید تا زودتر اشتباه‌مان را جبران کنیم.
    این‌ها را نمی‌گویند که مردم می‌گویند #آبان_ادامه_دارد