• فرزانه آئینی   aeinifarzane@

    1399/08/01 ساعت 19:08

    کسی که اینجوری تو ملاعام مرتکب زشت‌ترین کار اخلاقی میشه تو خفا چه کرده تا حالا!؟
    باتوم حراستش تا حالا روزگار چند تا زن و دختر رو سیاه کرده ؟ پشتش به کجا گرمه که اینطور بی محابا و بی تردید قدرت حیوانی‌ش رو به رخ میکشه …

    #دختر_آبادان
    #دخترآبادانی