• سخنی که به بهانه‌ی فیلم دهشتناک #دختر_آبادان شاید مورد توجه قرار گیرد!

    «ایران را به خط افق از میانه دو نیم کنید! زبان الکن جامعه شناسی فشل این مملکت زبان نیمه‌ی بالایی و اندیشمند ایرانی با چهره‌ی نیمه‌ی پایینی بیگانه است!»

    همین …