• شکوفه موسوی   shin_mimm@

    1399/08/01 ساعت 13:35

    طرف خودش هر کثافتی تونسته توی #رسانه زده و می‌زنه، بوی گند دلالی‌ها و نکبت باندش همه جا رو برداشته، از اینور آب و اونور آب همزمان می‌تیغه، با سواد و شرافتم که بیگانه است، بعد توییت زده از عملکرد فلان رسانه خارجی انتقاد کرده!
    زیبا نیست؟

    نکشی مارو منتقد :))