• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1399/07/28 ساعت 13:44

    سخنگوی وزارت امور خارجه: ادبیات سخیف و دور از ادب و رفتار غیر دیپلماتیک وزیر خارجه #کانادا شبیه گفتار آنها پشت درهای بسته نیست. آن‌ها پشت درهای بسته مداما درخواست می‌کنند چون می‌دانند در سانحه هواپیمای اوکراینی جایگاه حقوقی ندارند.