• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/28 ساعت 07:35

    - قربان ما ابزاری برای جریمه‌ کردن شهروندان در کوچه و خیابان نداریم.
    + پس خودروها را جریمه کنید.