• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1399/07/28 ساعت 21:47

  #انسولین_نیست
  تندرستی نیست؛
  شادی نیست؛
  دلگرمی نیست؛
  آرامش نیست؛
  امید نیست؛
  احترام نیست؛
  کرامت نیست؛
  رواداری نیست؛
  .
  .
  .
  هر چه باید باشد نیست؛
  اما تا دلت بخواهد رو هست …