• ابراهیم اصغرزاده   e_asgharzadeh@

    1399/07/28 ساعت 15:03

    حکم اعدام #حسن_روحانی میدهید چون از صلح امام حسن گفته. شما دارید به پای خود شلیک میکنید.او کاندیدای مطلوب ما نبود از سر اجبار رای دادیم. شما از توزیع یک قلم #انسولین عاجزید میخواهید دنیا را تغییر دهید. میدانید #انسولین_نیست چه آبرویی از شما برده این آب رفته نیست که به جوی بازگردد