• در شرایط غم‌انگیزی هستیم که حتی «نیش‌زنبوربرای‌هر‌درد‌وبیماری‌درمان‌است‌پنداران»
    هم سکوت می‌کنند و می‌‌دانند کار جز با تزریق انسولین به سامان نمی‌شود.
    #انسولین_نیست