• کتاب ناپدیدشدگان #آریل_دورفمان روی من تاثیر گذاشت خواستم درباره‌ی این نویسنده چیزی بنویسم. دیدم مادرم و خاله‌ام دیابتی شدید هستند و به انسولین احتیاج دارند. گفتم بمیر تو کف هرم #مزلو و حرف مفت نزن. مطالبه تو نباید چندو چون ادبیات باشد؛ بنویس
    #انسولین_نیست