• پوریا آسترکی   pooriast@

    1399/07/27 ساعت 18:12

    از ورود کرونا یک اسفند تا امروز ۲۸ مهر به سختی ۸ ماه می‌شود. چطور این دارو ۸ ماه پیش ساخته شده؟