• شرمین نادری   sherminnaderi@

  1399/07/27 ساعت 00:28

  پدر به صبر نمودن مبالغت می‌کرد
  که‌ای پسر بس از این روزگار بی ترتیب
  جواب گفتم از این ماجرا بس ای بابا
  که درد ما نپذیرد دوا به جهد طبیب.

  حکیم نزاری
  همون شعر