• اگه یک چیز از تهران تا رم هیچ تغییری نکرده باشه، اینه که از دیوار نازک اتاقم صدای خندیدن و سرفه کردن و حتی حرف زدن معمولی همسایه‌ها رو می‌شنوم!