• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1399/07/27 ساعت 00:29

    کرون مجارستان و ابر تورم این کشور یکی از بزرگترین درسهای سقوط ارزش پول ملی یک کشور بود!