• پیروزی با اجماع و وفاق ملی

    یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه با موضوع رفع محدودیتهای تسلیحاتی ایران

    http://khorasannews.com/newspaper/page/۲۰۵۰۱/۲/۷۰۹۳۷۳/۰…