• زنگ زده تلفنی نیم ساعت تا۴۰ دقیقه با همسرم به مناسبت روز جهانی #عصای_سفید گفتگو گرفته. روز جمعه هم زنگ زده، «زود باشین یک عکس بفرستین صفحه بندی منتظره»
    چاپ شده، همسرم خونده میگه تنها یک جمله از حرفهایی که بهش زدم را نوشته، بقیه ش مصاحبه چند سال پیش با فلان روزنامه ست!