• به نطرم بد نباشه دوستان برای درک بهتر موضوع مهم امروز دو مطلب زیر رو بخونن هرچند قطعا در فضای محدود روزنامه کاستی هم داره
    بازار جهانی در انتظار سلاح ایرانی

    http://khorasannews.com/newspaper/page/۲۰۵۰۱/۴/۷۰۹۳۴۶/۰…
    پیروزی در ۳:۳۰ بامداد

    http://khorasannews.com/newspaper/page/۲۰۵۰۱/۱۲/۷۰۹۳۳۰/۰…