• اینجا بود که مثل مرسوله پستی برگشت خورده، بدون حتی عکس تیمی و یادگاری با سازه عودت داده شدیم و #بوداپست برای من شد نماد عشق و نفرت توامان! (بادرجه نفرت سنگین‌تر)
    #داستان_تحریم میتونه حتی به داستان سرنوشت، احساس از یک شهر و حتی مردم اون کشور هم گره بخوره.