• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/27 ساعت 04:49

    نتیجه #ایست_بازرسی امشب چهار شلیک بود، دستگیری سه جوان که سوار پراید سفیدی بودند، کتکشان زدند، آنقدر که صورت یکی شان خونین شد، سه ماشین پلیس آمدند و چون پراید رفته بود توی گاردریل با جرثقیل وانتی حمل شد، داد و قال تا همین ساعت ادامه داشت
    زنگ زدیم ۱۱۰ آمد بساط ایست را جمع کرد