• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/07/27 ساعت 05:01

    یک سری وسیله از توی پراید خالی کرده بودند مثل چند بقچه و کوله، اول فکر کردم دزد گرفته‌اند، تا جایی که چشمم کمک می‌کرد از خالی کردن بقچه‌ها و کوله‌ها چیز خاصی بدست نیامد، الله اعلم که ماجرا چه بود و اتهام چه!!!